ยินดีต้อนรับ ... สู่...โรงเรียนชีลองวิทยา

นางสาวสายฝน ทวีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต เพื่อสร้างความตระหนักให้เยาวชนรู้ถึงผลเสียหาย ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

นางสาวสายฝน ทวีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเพื่อรับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด ในการที่จะร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

นางสาวสายฝน ทวีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่ ) กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลก ซึ่งได้จัดต่อเนื่องทุกปี ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจและได้มีส่วนร่วม กล้าคิดกล้าแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม

นางสาวสายฝน ทวีแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชีลองวิทยา พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความเคารพนอบน้อมและระลึกถึงพระบุญคุณของครูอาจารย์และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์กับลูกศิษย์